Bateriku

PRIVASI

Polisi

VERSI 1.0

Kemas Kini Terakhir: 10 Oktober 2021

TERMA PENGGUNAAN

Laman web Bateriku.com yang terletak di https://staging.bateriku.com adalah karya berhak cipta milik Bateriku (M) Sdn Bhd. Ciri-ciri tertentu di Laman ini mungkin tertakluk kepada panduan, terma, atau peraturan tambahan, yang akan dipaparkan di Laman ini berkaitan dengan ciri-ciri tersebut.

Semua terma, panduan, dan peraturan tambahan tersebut dimasukkan melalui rujukan ke dalam Terma ini.

Terma Penggunaan ini menggambarkan terma dan syarat sah yang mengawasi penggunaan anda terhadap Laman ini. DENGAN LOG MASUK KE LAMAN INI, ANDA MEMATUHI TERMA-TERMA INI dan anda mewakili bahawa anda mempunyai kuasa dan kapasiti untuk memasuki Terma ini. ANDA HARUS BERUMUR SEKURANG-KURANGNYA 18 TAHUN UNTUK MENGAKSES LAMAN INI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SEMUA KETENTUAN TERMA-TERMA INI, JANGAN LOG MASUK DAN/ATAU GUNAKAN LAMAN INI.

Terma-terma ini memerlukan penggunaan Seksyen 10.2 untuk penyelesaian pertikaian secara individu dan juga mengehadkan remedi yang tersedia untuk anda sekiranya berlaku pertikaian.

AKSES KE LAMAN

1) Tertakluk kepada Terma-terma ini

Syarikat memberikan anda lesen terhad, tidak boleh dipindahkan, tidak eksklusif, boleh dibatalkan, untuk mengakses Laman ini semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial.

2) Sekatan Tertentu

Hak-hak yang diluluskan kepada anda dalam Terma-terma ini tertakluk kepada sekatan-sekatan berikut: (a) anda tidak boleh menjual, menyewa, memajak, memindahkan, menyerahkan, mengedarkan, menghoskan, atau mengeksploitasi secara komersial Laman ini; (b) anda tidak boleh mengubah, membuat karya terbitan, membongkar, menyusun balik atau membalikkan kejuruteraan mana-mana bahagian Laman ini; (c) anda tidak boleh mengakses Laman ini untuk membina laman web yang serupa atau bersaing; dan (d) kecuali seperti yang dinyatakan di sini, tiada bahagian Laman ini boleh disalin, dihasilkan semula, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat turun, dipaparkan, diposkan atau dihantar dalam apa jua bentuk atau dengan apa jua cara melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang pelepasan, kemas kini, atau penambahan fungsi Laman ini di masa hadapan akan tertakluk kepada Terma-terma ini. Semua notis hak cipta dan hak milik lain di Laman ini mesti dikekalkan pada semua salinan tersebut.

Syarikat berhak untuk mengubah, menggantung, atau menghentikan Laman ini dengan atau tanpa notis kepada anda. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang perubahan, gangguan, atau penamatan Laman ini atau mana-mana bahagiannya.

3) Tiada Sokongan atau Penyelenggaraan.

Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak mempunyai kewajiban untuk menyediakan sokongan kepada anda berkaitan dengan Laman ini.

Kecuali sebarang Kandungan Pengguna yang anda mungkin sediakan, anda menyedari bahawa semua hak harta intelektual, termasuk hak cipta, paten, tanda dagangan, dan rahsia perdagangan, di Laman ini dan kandungannya adalah milik Syarikat atau pembekal Syarikat. Harap maklum bahawa Terma-terma ini dan akses ke Laman tidak memberikan anda sebarang hak, hak milik atau kepentingan dalam atau kepada sebarang hak harta intelektual, kecuali untuk hak akses terhad yang dinyatakan dalam Seksyen 2.1. Syarikat dan pembekalnya mengekalkan semua hak yang tidak diberikan dalam Terma-terma ini.

PAUTAN & IKLAN PIHAK KETIGA; PENGGUNA LAIN

1) Pautan & Iklan Pihak Ketiga

Laman ini mungkin mengandungi pautan ke laman web dan perkhidmatan pihak ketiga, dan/atau memaparkan iklan untuk pihak ketiga. Pautan & Iklan Pihak Ketiga tersebut tidak berada di bawah kawalan Syarikat, dan Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang Pautan & Iklan Pihak Ketiga. Syarikat menyediakan akses kepada Pautan & Iklan Pihak Ketiga ini hanya sebagai kemudahan untuk anda, dan tidak menilai, meluluskan, memantau, mengesahkan, menjamin, atau membuat sebarang representasi berkenaan dengan Pautan & Iklan Pihak Ketiga. Anda menggunakan semua Pautan & Iklan Pihak Ketiga atas risiko anda sendiri, dan harus berhati-hati serta bijaksana semasa melakukannya. Apabila anda mengklik mana-mana Pautan & Iklan Pihak Ketiga, terma dan dasar pihak ketiga yang berkenaan akan dikenakan, termasuk amalan privasi dan pengumpulan data pihak ketiga tersebut.

2) Pengguna Lain

Setiap pengguna Laman adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang dan semua Kandungan Pengguna mereka sendiri. Oleh kerana kami tidak mengawal Kandungan Pengguna, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang Kandungan Pengguna, sama ada disediakan oleh anda atau oleh orang lain. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang berlaku akibat daripada sebarang interaksi tersebut. Jika terdapat pertikaian antara anda dan mana-mana pengguna Laman, kami tidak mempunyai kewajiban untuk terlibat.

Anda dengan ini melepaskan dan selamanya membebaskan Syarikat dan pegawai, pekerja, ejen, pengganti, dan wakil kami daripada, dan dengan ini melepaskan dan mengabaikan, setiap dan setiap pertikaian, tuntutan, kontroversi, tuntutan hak, kewajiban, tanggungjawab, tindakan dan sebab tindakan dari setiap jenis dan sifat, yang telah timbul atau timbul secara langsung atau tidak langsung daripada, atau yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan, Laman. Jika anda adalah penduduk California, anda dengan ini melepaskan seksyen kod sivil California 1542 berhubung dengan perkara di atas, yang menyatakan: "pelepasan umum tidak meluas kepada tuntutan yang kreditor tidak tahu atau mengesyaki wujud dalam keuntungannya pada masa menandatangani pelepasan, yang jika diketahui olehnya mesti telah memberi kesan material pada penyelesaian dengan debitur."

PENAFIAN

Laman ini disediakan berdasarkan "seadanya" dan "seperti yang tersedia", dan syarikat dan pembekal kami secara tegas menafikan sebarang dan semua jaminan dan syarat dari sebarang jenis, sama ada secara nyata, tersirat, atau berkanun, termasuk semua jaminan atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik, keseronokan, ketepatan, atau tanpa pelanggaran. Kami dan pembekal kami tidak memberikan jaminan bahawa laman ini akan memenuhi keperluan anda, akan tersedia tanpa gangguan, tepat pada masanya, selamat, atau bebas dari kesilapan, atau akan tepat, boleh dipercayai, bebas dari virus atau kod berbahaya lain, lengkap, sah, atau selamat. Jika undang-undang yang berkenaan memerlukan sebarang jaminan berkenaan dengan laman ini, semua jaminan tersebut dihadkan tempohnya kepada sembilan puluh (90) hari dari tarikh penggunaan pertama.

Beberapa bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat, jadi pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda. Beberapa bidang kuasa tidak membenarkan had berapa lama jaminan tersirat berlangsung, jadi had di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

HAD LIABILITI

Sehingga tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, dalam keadaan apa pun syarikat atau pembekal kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang keuntungan yang hilang, data yang hilang, kos perolehan produk pengganti, atau sebarang kerosakan tidak langsung, berbangkit, teladan, sampingan, khas atau hukuman yang timbul dari atau berkaitan dengan terma-terma ini atau penggunaan anda terhadap, atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman ini walaupun syarikat telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Akses ke dan penggunaan laman ini adalah atas budi bicara dan risiko anda sendiri, dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kerosakan pada peranti atau sistem komputer anda, atau kehilangan data yang berlaku daripadanya.

Sehingga tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, walaupun terdapat apa-apa yang bertentangan yang terkandung di sini, liabiliti kami kepada anda untuk sebarang kerosakan yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian ini, akan sentiasa terhad kepada maksimum lima puluh dolar A.S. (u.s. $50). Kewujudan lebih daripada satu tuntutan tidak akan memperbesar had ini. Anda bersetuju bahawa pembekal kami tidak akan mempunyai liabiliti dalam apa jua bentuk yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian ini.

Beberapa bidang kuasa tidak membenarkan had atau pengecualian liabiliti untuk kerosakan insidental atau berbangkit, jadi had atau pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

1) Terma dan Penamatan

Tertakluk kepada Seksyen ini, Terma-terma ini akan tetap berkuat kuasa penuh semasa anda menggunakan Laman ini. Kami boleh menggantung atau menamatkan hak anda untuk menggunakan Laman ini pada bila-bila masa atas sebarang alasan mengikut budi bicara mutlak kami, termasuk untuk sebarang penggunaan Laman ini yang melanggar Terma-terma ini. Apabila penamatan hak anda di bawah Terma-terma ini, Akaun anda dan hak untuk mengakses dan menggunakan Laman ini akan ditamatkan serta-merta. Anda memahami bahawa sebarang penamatan Akaun anda mungkin melibatkan penghapusan Kandungan Pengguna anda yang dikaitkan dengan Akaun anda daripada pangkalan data langsung kami. Syarikat tidak akan mempunyai sebarang liabiliti kepada anda atas sebarang penamatan hak anda di bawah Terma-terma ini. Walaupun selepas hak anda di bawah Terma-terma ini ditamatkan, peruntukan berikut dari Terma-terma ini akan tetap berkuat kuasa: Seksyen 2 hingga 2.5, Seksyen 3 dan Seksyen 4 hingga 10.

POLISI HAK CIPTA

Syarikat menghormati harta intelektual orang lain dan meminta pengguna Laman kami melakukan perkara yang sama. Sehubungan dengan Laman kami, kami telah menerima dan melaksanakan polisi menghormati undang-undang hak cipta yang menyediakan untuk penghapusan sebarang bahan yang melanggar dan untuk penamatan pengguna Laman dalam talian kami yang berulang kali melanggar hak harta intelektual, termasuk hak cipta. Jika anda percaya bahawa salah satu pengguna kami, melalui penggunaan Laman kami, melanggar hak cipta dalam sesuatu karya, dan ingin mempunyai bahan yang didakwa melanggar itu dihapuskan, maklumat berikut dalam bentuk notifikasi bertulis (menurut 17 U.S.C. § 512(c)) mesti disediakan kepada Ejen Hak Cipta yang ditetapkan kami:

- tandatangan fizikal atau elektronik anda;

- pengenalan karya hak cipta yang anda dakwa telah dilanggar;

- pengenalan bahan pada perkhidmatan kami yang anda dakwa melanggar dan yang anda minta kami hapuskan;

- maklumat yang mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut;

- alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda;

- satu kenyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejen atau undang-undang; dan

- satu kenyataan bahawa maklumat dalam notifikasi itu adalah tepat, dan di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa anda adalah pemilik hak cipta yang didakwa dilanggar atau bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.

Sebarang salah nyataan fakta material dalam notifikasi bertulis secara automatik mengenakan tanggungjawab pihak yang mengadu untuk sebarang kerosakan, kos dan yuran peguam yang ditanggung oleh kami berkaitan dengan notifikasi bertulis dan dakwaan pelanggaran hak cipta tersebut.

UMUM

Terma-terma ini adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa. Sekiranya kami membuat sebarang perubahan ketara, kami mungkin akan memberitahu anda dengan menghantar e-mel ke alamat e-mel terakhir yang anda berikan kepada kami dan/atau dengan menyiarkan notis perubahan di Laman kami. Anda bertanggungjawab untuk memberikan kami alamat e-mel terkini anda. Sekiranya alamat e-mel terakhir yang anda berikan kepada kami tidak sah, penghantaran e-mel yang mengandungi notis tersebut akan tetap dianggap sebagai pemberitahuan berkesan mengenai perubahan yang dinyatakan dalam notis tersebut. Sebarang perubahan kepada Terma-terma ini akan berkuat kuasa pada tarikh paling awal antara tiga puluh (30) hari kalendar selepas penghantaran e-mel notis kepada anda atau tiga puluh (30) hari kalendar selepas kami menyiarkan notis perubahan di Laman kami. Perubahan ini akan berkuat kuasa serta-merta untuk pengguna baru Laman kami. Penggunaan berterusan Laman kami selepas pemberitahuan perubahan tersebut menunjukkan pengakuan anda terhadap perubahan tersebut dan persetujuan untuk terikat dengan terma dan syarat perubahan tersebut. Penyelesaian Pertikaian. Sila baca Perjanjian Timbang Tara ini dengan teliti. Ia adalah sebahagian daripada kontrak anda dengan Syarikat dan memberi kesan kepada hak anda. Ia mengandungi prosedur untuk TIMBANG TARA MANDATORI YANG MENGIKAT DAN PENGECUALIAN TINDAKAN KELAS.

1) Kebolehgunaan Perjanjian Timbang Tara

Semua tuntutan dan pertikaian yang berkaitan dengan Terma atau penggunaan mana-mana produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat yang tidak dapat diselesaikan secara tidak formal atau di mahkamah tuntutan kecil harus diselesaikan melalui timbang tara yang mengikat secara individu di bawah terma Perjanjian Timbang Tara ini. Kecuali jika dipersetujui sebaliknya, semua prosiding timbang tara hendaklah diadakan dalam Bahasa Inggeris. Perjanjian Timbang Tara ini terpakai kepada anda dan Syarikat, dan kepada mana-mana subsidiari, sekutu, ejen, pekerja, pendahulu, pengganti, dan wakil, serta semua pengguna atau penerima manfaat perkhidmatan atau barangan yang disediakan di bawah Terma.

2) Keperluan Notis dan Penyelesaian Pertikaian Tidak Formal

Sebelum mana-mana pihak boleh mendapatkan timbang tara, pihak tersebut mesti terlebih dahulu menghantar kepada pihak yang satu lagi Notis Pertikaian bertulis yang menggambarkan sifat dan asas tuntutan atau pertikaian, dan kelegaan yang diminta. Notis kepada Syarikat harus dihantar ke: No. 17 Blok G, Jalan Saujana Indah Taman Perindustrian Saujana Indah TTDI Jaya Seksyen U2 40150 Sha. Selepas Notis diterima, anda dan Syarikat boleh mencuba untuk menyelesaikan tuntutan atau pertikaian secara tidak formal. Jika anda dan Syarikat tidak menyelesaikan tuntutan atau pertikaian dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas Notis diterima, mana-mana pihak boleh memulakan prosiding timbang tara. Jumlah mana-mana tawaran penyelesaian yang dibuat oleh mana-mana pihak tidak boleh didedahkan kepada penimbang tara sehingga selepas penimbang tara menentukan jumlah anugerah yang berhak diperolehi oleh mana-mana pihak.

3) Peraturan Timbang Tara

Timbang tara hendaklah dimulakan melalui Persatuan Timbang Tara Amerika (AAA), penyedia penyelesaian pertikaian alternatif yang telah ditetapkan yang menawarkan timbang tara seperti yang dinyatakan dalam seksyen ini. Jika AAA tidak tersedia untuk menimbang tara, pihak-pihak hendaklah bersetuju untuk memilih Penyedia ADR alternatif. Peraturan Penyedia ADR hendaklah mengawal semua aspek timbang tara kecuali setakat peraturan tersebut bertentangan dengan Terma. Peraturan Timbang Tara Pengguna AAA yang mengawal timbang tara boleh didapati dalam talian di adr.org atau dengan menghubungi AAA di 1-800-778-7879. Timbang tara hendaklah dijalankan oleh seorang penimbang tara neutral. Mana-mana tuntutan atau pertikaian di mana jumlah anugerah yang dicari kurang daripada Sepuluh Ribu Dolar A.S. (US $10,000.00) boleh diselesaikan melalui timbang tara berdasarkan tanpa kehadiran, atas pilihan pihak yang mencari kelegaan. Untuk tuntutan atau pertikaian di mana jumlah anugerah yang dicari adalah Sepuluh Ribu Dolar A.S. (US $10,000.00) atau lebih, hak untuk perbicaraan akan ditentukan oleh Peraturan Timbang Tara. Sebarang perbicaraan akan diadakan di lokasi dalam jarak 100 batu dari kediaman anda, kecuali anda tinggal di luar Amerika Syarikat, dan kecuali pihak-pihak bersetuju sebaliknya. Jika anda tinggal di luar A.S., penimbang tara hendaklah memberikan notis yang munasabah kepada pihak-pihak mengenai tarikh, masa dan tempat mana-mana perbicaraan lisan. Mana-mana keputusan mengenai anugerah yang diberikan oleh penimbang tara boleh dimasukkan dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Jika penimbang tara memberikan anda anugerah yang lebih besar daripada tawaran penyelesaian terakhir yang Syarikat buat kepada anda sebelum permulaan timbang tara, Syarikat akan membayar anda jumlah yang lebih besar daripada anugerah atau $2,500.00. Setiap pihak hendaklah menanggung kos dan perbelanjaan masing-masing yang timbul daripada timbang tara dan hendaklah membayar bahagian yang sama bagi yuran dan kos Penyedia ADR.

4) Peraturan Tambahan untuk Timbang Tara Berdasarkan Tanpa Kehadiran

Jika timbang tara berdasarkan tanpa kehadiran dipilih, timbang tara hendaklah dijalankan melalui telefon, dalam talian dan/atau berdasarkan penghantaran bertulis sahaja; cara spesifik hendaklah dipilih oleh pihak yang memulakan timbang tara. Timbang tara tidak akan melibatkan sebarang penampilan peribadi oleh pihak-pihak atau saksi kecuali dipersetujui sebaliknya oleh pihak-pihak.

5) Had Masa

Jika anda atau Syarikat mengejar timbang tara, tindakan timbang tara mesti dimulakan dan/atau dituntut dalam tempoh had masa dan dalam sebarang tarikh akhir yang dikenakan di bawah Peraturan AAA untuk tuntutan yang berkaitan.

6) Kuasa Penimbang Tara

Jika timbang tara dimulakan, penimbang tara akan memutuskan hak dan tanggungjawab anda dan Syarikat, dan pertikaian tidak akan digabungkan dengan mana-mana perkara lain atau disatukan dengan mana-mana kes atau pihak lain. Penimbang tara hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan keputusan yang menyeluruh mengenai semua atau sebahagian daripada sebarang tuntutan. Penimbang tara hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan ganti rugi kewangan, dan memberikan sebarang remedi atau kelegaan bukan kewangan yang tersedia bagi seseorang individu di bawah undang-undang yang terpakai, Peraturan AAA, dan Terma. Penimbang tara hendaklah mengeluarkan anugerah bertulis dan pernyataan keputusan yang menerangkan penemuan asas dan kesimpulan yang menjadi asas anugerah tersebut. Penimbang tara mempunyai kuasa yang sama untuk memberikan kelegaan secara individu seperti yang dimiliki oleh seorang hakim di mahkamah undang-undang. Anugerah penimbang tara adalah muktamad dan mengikat anda dan Syarikat.

7) Penepian Perbicaraan Juri

PIHAK-PIHAK DENGAN INI MENOLAK HAK PERLEMBAGAAN DAN BERKANUN MEREKA UNTUK MEMBAWA KES KE MAHKAMAH DAN MENGADAKAN PERBICARAAN DI HADAPAN SEORANG HAKIM ATAU JURI, sebaliknya memilih bahawa semua tuntutan dan pertikaian hendaklah diselesaikan melalui timbang tara di bawah Perjanjian Timbang Tara ini. Prosedur timbang tara biasanya lebih terhad, lebih cekap dan kurang mahal daripada peraturan yang terpakai di mahkamah dan tertakluk kepada ulasan yang sangat terhad oleh mahkamah. Sekiranya sebarang litigasi timbul antara anda dan Syarikat di mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan dalam satu tuntutan untuk membatalkan atau melaksanakan anugerah timbang tara atau sebaliknya, ANDA DAN SYARIKAT MENOLAK SEMUA HAK UNTUK PERBICARAAN JURI, sebaliknya memilih bahawa pertikaian tersebut diselesaikan oleh seorang hakim.

8) Penepian Tindakan Kelas atau Gabungan

Semua tuntutan dan pertikaian dalam skop perjanjian timbang tara ini mesti ditimbang tara atau dilitigasikan secara individu dan bukan secara kelas, dan tuntutan lebih daripada satu pelanggan atau pengguna tidak boleh ditimbang tara atau dilitigasikan secara bersama atau digabungkan dengan tuntutan mana-mana pelanggan atau pengguna lain.

9) Kerahsiaan

Semua aspek prosiding timbang tara hendaklah dirahsiakan dengan ketat. Pihak-pihak bersetuju untuk mengekalkan kerahsiaan kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang. Perenggan ini tidak menghalang mana-mana pihak daripada mengemukakan kepada mahkamah undang-undang sebarang maklumat yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini, untuk melaksanakan anugerah timbang tara, atau untuk mendapatkan perintah injunksi atau kelegaan yang sewajarnya.

10) Kebolehasingan

Jika mana-mana bahagian atau bahagian-bahagian Perjanjian Timbang Tara ini didapati tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, maka bahagian atau bahagian-bahagian tersebut tidak akan mempunyai kekuatan dan kesan dan akan dipisahkan dan baki Perjanjian akan terus berkuat kuasa sepenuhnya.

11) Hak untuk Menolak

Mana-mana atau semua hak dan batasan yang dinyatakan dalam Perjanjian Timbang Tara ini boleh ditolak oleh pihak yang mana tuntutan tersebut dibuat. Penolakan sedemikian tidak akan mengetepikan atau memberi kesan kepada mana-mana bahagian lain Perjanjian Timbang Tara ini.

12) Kelangsungan Perjanjian

Perjanjian Timbang Tara ini akan terus berkuat kuasa walaupun setelah penamatan hubungan anda dengan Syarikat.

13) Mahkamah Tuntutan Kecil

Walau apa pun yang dinyatakan di atas, anda atau Syarikat boleh membawa tindakan individu di mahkamah tuntutan kecil.

14) Kelegaan Adil Kecemasan

Walau apa pun yang dinyatakan di atas, mana-mana pihak boleh mendapatkan kelegaan adil kecemasan di hadapan mahkamah negeri atau persekutuan untuk mengekalkan status quo sementara menunggu timbang tara. Permohonan untuk langkah sementara tidak akan dianggap sebagai penepian mana-mana hak atau kewajipan di bawah Perjanjian Timbang Tara ini.

15) Tuntutan yang Tidak Tertakluk kepada Timbang Tara

Walau apa pun yang dinyatakan di atas, tuntutan fitnah, pelanggaran Akta Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer, dan pelanggaran atau penyalahgunaan paten, hak cipta, tanda dagangan atau rahsia perdagangan pihak lain tidak akan tertakluk kepada Perjanjian Timbang Tara ini.

Dalam apa jua keadaan di mana Perjanjian Timbang Tara di atas membenarkan pihak-pihak untuk melitigasi di mahkamah, pihak-pihak dengan ini bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa peribadi mahkamah yang terletak di Selangor, Malaysia, untuk tujuan tersebut.

16) Komunikasi Elektronik

Komunikasi antara anda dan Syarikat menggunakan cara elektronik, sama ada anda menggunakan Laman atau menghantar e-mel kepada kami, atau sama ada Syarikat menyiarkan notis di Laman atau berkomunikasi dengan anda melalui e-mel. Untuk tujuan kontraktual, anda (a) bersetuju untuk menerima komunikasi daripada Syarikat dalam bentuk elektronik; dan (b) bersetuju bahawa semua terma dan syarat, perjanjian, notis, pendedahan, dan komunikasi lain yang Syarikat sediakan kepada anda secara elektronik memenuhi sebarang kewajipan undang-undang bahawa komunikasi sedemikian akan memenuhi jika ia dalam bentuk salinan cetak.

17) Terma Keseluruhan

Terma-terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan kami mengenai penggunaan Laman. Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan sebarang hak atau peruntukan Terma-terma ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan tersebut. Tajuk seksyen dalam Terma-terma ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontraktual. Perkataan "termasuk" bermaksud "termasuk tanpa had". Jika mana-mana peruntukan Terma-terma ini dipegang tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan, peruntukan-peruntukan lain dalam Terma-terma ini akan tidak terjejas dan peruntukan yang tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan akan dianggap diubah suai supaya ia sah dan dapat dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Hubungan anda dengan Syarikat adalah hubungan kontraktor bebas, dan tiada pihak adalah ejen atau rakan kongsi pihak lain. Terma-terma ini, dan hak dan kewajipan anda di sini, tidak boleh dipindahkan, disubkontrakkan, delegasikan, atau sebaliknya dipindahkan oleh anda tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Syarikat, dan sebarang pemindahan, subkontrak, delegasi, atau pemindahan dalam pelanggaran perkara di atas akan dianggap batal dan tidak sah. Syarikat boleh memindahkan Terma-terma ini dengan bebas. Terma dan syarat yang dinyatakan dalam Terma-terma ini akan mengikat pengganti.

18) Privasi Anda

Sila baca Polisi Privasi kami.

19) Maklumat Hak Cipta/Tanda Dagangan

Hak Cipta ©. Hak cipta terpelihara. Semua tanda dagangan, logo dan tanda perkhidmatan yang dipamerkan di Laman adalah milik kami atau milik pihak ketiga lain. Anda tidak dibenarkan menggunakan tanda-tanda ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari kami atau dari pihak ketiga tersebut yang mungkin memiliki tanda-tanda tersebut.

POLISI PRIVASI

Polisi privasi ini menetapkan bagaimana Bateriku.com menggunakan dan melindungi sebarang maklumat yang anda berikan kepada Bateriku.com apabila anda menggunakan laman web ini.

Bateriku.com komited untuk memastikan bahawa privasi anda dilindungi. Jika kami meminta anda untuk memberikan maklumat tertentu di mana anda boleh dikenal pasti semasa menggunakan laman web ini, maka anda boleh yakin bahawa ia hanya akan digunakan mengikut pernyataan privasi ini. Bateriku.com mungkin mengubah dasar ini dari semasa ke semasa dengan mengemas kini halaman ini. Anda harus menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda berpuas hati dengan sebarang perubahan. Dasar ini berkuat kuasa mulai 1 Februari 2014.

Apa yang Kami Kumpul?

Kami mungkin mengumpul maklumat berikut:
i. nama dan jawatan
ii. maklumat hubungan termasuk alamat e-mel
iii. maklumat demografi seperti poskod, keutamaan dan minat
iv. maklumat lain yang berkaitan dengan tinjauan pelanggan dan/atau tawaran

Apa yang Kami Lakukan dengan Maklumat yang Kami Kumpul?

Kami memerlukan maklumat ini untuk memahami keperluan anda dan memberikan anda perkhidmatan yang lebih baik, khususnya untuk sebab-sebab berikut:
i. rekod dalaman.
ii. Kami mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan kami.
iii. Kami mungkin secara berkala menghantar e-mel promosi tentang produk baru, tawaran istimewa, atau maklumat lain yang kami fikir anda mungkin berminat menggunakan alamat e-mel yang anda berikan.
iv. Dari semasa ke semasa, kami mungkin juga menggunakan maklumat anda untuk menghubungi anda untuk tujuan penyelidikan pasaran. Kami mungkin menghubungi anda melalui e-mel, telefon, faks atau surat. Kami mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk menyesuaikan laman web mengikut minat anda.

Keselamatan

Kami komited untuk memastikan bahawa maklumat anda selamat. Untuk mengelakkan akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan, kami telah meletakkan prosedur fizikal, elektronik, dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan memastikan maklumat yang kami kumpul dalam talian.

Bagaimana Kami Menggunakan Kuki?

Kuki adalah fail kecil yang meminta kebenaran untuk diletakkan di cakera keras komputer anda. Setelah anda bersetuju, fail tersebut ditambah dan kuki membantu menganalisis trafik web atau memberitahu anda apabila anda melawat laman web tertentu. Kuki membenarkan aplikasi web bertindak balas kepada anda sebagai individu. Aplikasi web boleh menyesuaikan operasinya mengikut keperluan, suka dan tidak suka anda dengan mengumpul dan mengingati maklumat tentang keutamaan anda.

Kami menggunakan kuki log trafik untuk mengenal pasti halaman yang sedang digunakan. Ini membantu kami menganalisis data tentang trafik halaman web dan memperbaiki laman web kami untuk menyesuaikannya dengan keperluan pelanggan. Kami hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis statistik dan kemudian data tersebut dikeluarkan daripada sistem. Secara keseluruhan, kuki membantu kami menyediakan laman web yang lebih baik dengan membolehkan kami memantau halaman mana yang anda dapati berguna dan mana yang tidak. Kuki sama sekali tidak memberi kami akses ke komputer anda atau sebarang maklumat tentang anda selain daripada data yang anda pilih untuk berkongsi dengan kami. Anda boleh memilih untuk menerima atau menolak kuki. Kebanyakan pelayar web secara automatik menerima kuki, tetapi anda biasanya boleh mengubah suai tetapan pelayar anda untuk menolak kuki jika anda lebih suka. Ini mungkin menghalang anda daripada mengambil manfaat penuh dari laman web ini.

Pautan ke Laman Web Lain

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang menarik. Walau bagaimanapun, setelah anda menggunakan pautan ini untuk meninggalkan laman kami, anda harus ambil perhatian bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman web lain tersebut. Oleh itu, kami tidak boleh bertanggungjawab terhadap perlindungan dan privasi sebarang maklumat yang anda berikan semasa melawat laman tersebut dan laman tersebut tidak ditadbir oleh pernyataan privasi ini. Anda harus berhati-hati dan melihat pernyataan privasi yang terpakai kepada laman web yang berkenaan.

Mengawal Maklumat Peribadi Anda

Anda boleh memilih untuk menyekat pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda dengan cara berikut:
i. Setiap kali anda diminta untuk mengisi borang di laman web, cari kotak yang anda boleh klik untuk menunjukkan bahawa anda tidak mahu maklumat tersebut digunakan oleh sesiapa untuk tujuan pemasaran langsung.
ii. Jika anda sebelum ini telah bersetuju dengan kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, anda boleh mengubah fikiran anda pada bila-bila masa dengan menulis kepada atau menghantar e-mel kepada kami di [email protected].

Kami tidak akan menjual, mengedar atau menyewakan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan kami mempunyai kebenaran anda atau dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar maklumat promosi tentang pihak ketiga yang kami fikir anda mungkin berminat jika anda memberitahu kami bahawa anda ingin perkara ini berlaku.

Anda boleh meminta butiran maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda. Jika anda ingin salinan maklumat yang dipegang tentang anda, sila tulis kepada kami. Jika anda percaya bahawa sebarang maklumat yang kami pegang tentang anda adalah tidak betul atau tidak lengkap, sila tulis kepada atau e-mel kami secepat mungkin di [email protected]. Kami akan segera membetulkan sebarang maklumat yang didapati tidak betul.

Maklumat Hubungan

Alamat: No. 17 Block G, Jalan Saujana Indah Taman Perindustrian Saujana Indah TTDI Jaya Seksyen U2 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia

Random Image